Single Blog Title

This is a single blog caption

Jobs.

Partager sur facebook
Partager sur linkedin
Partager sur twitter

D’ONGD Guiden a Scouten fir ENG Welt sicht e Chargé fir Entwécklungserzéiung (m/f) Nord – Süd zu Lëtzebuerg 25 Stonnen / Woch - CDI vum 01.02.2021 un.

 

Version FR en bas de page

D’ONGD schafft am Beräich vun der internationaler Kooperatioun a méi speziell am Beräich vun enger besserer, schoulescher a berufflecher Ausbildung a Bolivien, dem Niger an dem Senegal.

Zu Lëtzebuerg, ass d’ONGD an der Entwécklungserzéiung engagéiert duerch déi si de Kanner a Jonken d‘Erausfuederungen, d‘Erfahrungen an d’Erliewe vun internationaler Solidaritéit vermëttelt an dat am Kontext vun der Aarbecht vun der ONGD mat hire Partner am Niger, am Senegal an a Bolivien.

D’ONGD gëtt an dëser Aarbecht vum Verband vun de Lëtzebuerger Guiden a Scouten (LGS) ënnerstëtzt a begleet. D’LGS sinn e wichtege Partner bei der Virbereedung an Ausféierung vun edukativen Aktivitéiten zu verschiddenen Themen. Erzéieresch Aktivitéiten zu den Theme vun der Entwécklungserzéiung sinn och fir Schüler a verschidden Partner Schoulen zu Lëtzebuerg ze plangen an duerchzeféieren.

Zu den Aufgabe vum Chargé gehéieren:

 • D’Ausschaffen an d‘Ubidde vu Scoutsaktivitéiten zu entwécklungspézifeschen Themen mat lokale Scoutsgruppen an op nationalem Niveau
 • D’Ausschaffen a d‘Leede vu Formatioune vun de Scoutcheffen
 • D’Ausschaffen an d’Ëmsetze vun Aktivitéiten a Primärschoulen a Lycéeën
 • Kontakt mam MAEE – Ausseministère
 • D’Präsens a Virstelle vun den Aktivitéiten op méi groussen Eventer (Jugend Foiren, Scoutschefdag, asw.)
 • Administrativ Bürosaarbecht

Profil:

 • Bachelor am edukativen oder soziale Beräich a Beruffserfarung si vu Virdeel
 • Scoutsmethod kennen an aktiv an de Scouten gewiescht ze sinn, ass wichteg
 • Interessie un der Entwécklungshëllef a Kentnisser an deem Beräich si vu Virdeel
 • Autonom schaffe kënnen
 • Sech zoutrauen esou wuel mat Kanner ewéi Jonken oder Erwuessenen ze schaffen
 • Flexibel schaffe kënnen (Weekender an Owes)
 • Permis B an en eegenen Auto
 • Lëtzebuergesch schwätze kënnen ass wichteg
 • Franséisch Schwätzen an Schreiwen ass si wichteg
 • Computerkenntnisser (Word, Excel, Outlook, Adobe, Power Point, asw.)

Interesséiert Kandidature bis den 08.11.2020 eraschécken un :

ONGD Guiden a Scouten fir ENG Welt, Monsieur Roy GROTZ

5, rue Munchen-Tesch L- 2173 Luxembourg oder contact@ongd-lgs.lu

https://ongd.lgs.lu/fr/2020/07/22/posten-an-der-ongd/

__________________________

L’ONGD Guiden a Scouten fir ENG Welt cherche

un Chargé

pour l’Education au Développement (m/f) Nord – Sud au Luxembourg

25 Heures / Semaine – CDI à partir du 01.02.2021.

L’ONGD travaille dans le domaine de la coopération internationale et plus spécifiquement dans le domaine de l’éducation et de la formation scolaire en Bolivie, au Niger et au Sénégal.

Au Luxembourg, l’ONGD travaille dans l’éducation au développement où elle sensibilise les enfants et les jeunes aux défis et aux expériences de la solidarité internationale vécus au contact avec les partenaires au Niger, au Sénégal et en Bolivie.

Dans ce travail, l’ONGD est soutenue et accompagnée par la fédération des Lëtzebuerger Guiden a Scouten (LGS). Les LGS sont un partenaire important dans la préparation et l’exécution d’activités éducatives sur les différentes thématiques de l’éducation au développement.

Des activités éducatives sont également proposés à de jeunes élèves dans les écoles partenaires au Luxembourg.

Les missions du chargé:

 • Elaboration et présentation d’activités scoutes au niveau national et local sur les thématiques de l’éducation au développement.
 • Elaboration et présentation de formations des chefs/taines scout(e)s
 • Elaboration et présentation d’activités pédagogiques dans les écoles primaires et lycées.
 • Contact avec le MAEE – Ministère des Affaires Etrangères
 • Présences et présentation des activités lors d’événements publics (Foire Jeunes, Journées des chefs scouts, etc.)
 • Travail administratif

Profil:

 • Bachelor dans le domaine éducatif ou social et expérience de travail
 • Connaissance de la méthode scoute et être ou avoir été scout, est indispensable
 • Intérêt à la thématique du développement et des préconnaissances, sont un avantage
 • Savoir travailler en pleine autonomie
 • Savoir travailler et avec des enfants, et des jeunes et des adultes, constitue un avantage.
 • Être flexible au niveau de l’horaire (travail en weekend ou soirée)
 • Permis B et voiture personnelle
 • Parler couramment le luxembourgeois est indispensable
 • Savoir écrire et parler le français est important
 • Connaissance informatique (Word, Excel, Outlook, Adobe, Power Point, asw.)

Candidatures à envoyer avant le 08.11.2020 :

ONGD Guiden a Scouten fir ENG Welt, Monsieur Roy GROTZ

5, rue Munchen-Tesch L- 2173 Luxembourg ou contact@ongd-lgs.lu

https://ongd.lgs.lu/fr/2020/07/22/posten-an-der-ongd/